FAGPLANEN

 

FAGPLAN FOR NNS' "B�TF�RERKURS"


1. M�LSETTING

Eleven skal etter � ha fullf�rt kurset ha den n�dvendige teoretiske bakgrunn for � kunne v�re f�rer av fritidsb�t opptil 15 m. lengde (50 ft.). Det er ikke noe offentlig sertifikatkrav for � v�re f�rer av fritidsb�t under 15 meter. Kravet er imidlertid at man er over 16 �r og at man har den n�dvendig ferdighet i bruk av b�ten dersom denne har st�rre motor enn 10 hk, kan oppn� st�rre fart enn 10 knop eller er lengre enn 8 meter.
Uten kunnskap kan man likevel fort komme i alvorlige ansvarsforhold i forbindelse b�de ved det � eie en b�t, og ved � v�re b�tf�rer. I kurset vil man gjennomg� de fleste sider ved � v�re b�tf�rer, men siden det er et teoretisk kurs oppfordres alle som bruker b�t i rekreasjonsammenheng om � tilegne seg de praktiske kunnskaper. S�k hjelp i din lokale b�tforening eller hos n�rmeste kursarrang�r.

PENSUM


2. SJ�VEISREGLENE

Kandidaten skal ha:

2.1. generell kjennskap til regler til forebygging av sammenst�t p� sj�en.

2.2. kjennskap til at havneomr�der samt farvann utenfor dette kan ha spesielle trafikkbestemmelser, som for eksempel havnereglement, forskrifter om fartsbestemmelser, samt � vite hvor man kan finne slike bestemmelser.

2.3. spesielt godt kjennskap til synlighet, lysvinkler og plassering av lanterner om bord i b�ter med lengde under 20 meter.

2.4. godt kjennskap til regler som gjelder gjensidig mellom fritidsb�ter, og deres ansvar i forhold til nyttetrafikk.3. SJ�MANNSKAP

3.1. Utrustning

Kandidaten skal ha:

3.1.1. kjennskap til velegnet sikkerhetsutrustning i sm�b�ter, og p�budet om bruk av redningsvest.

3.1.2. kjennskap til bruk av sikkerhetsutrustningen.

3.1.3. kjennskap til betydningen av at det finnes muligheter for midlertidig oppbevaring av avfall av alle kategorier, ogs� fra toalett.

3.1.4. kjennskap til Sj�vettkampanjens liste over sikkerhetsutstyr.

3.1.5. kjennskap til viktigheten av � ha riktig personlig utstyr.

3.1.6. kjennskap til n�dvendigheten av � ha tilgjengelig aktuelle sj�kart, farvannsbeskrivslser, sj�veisreglene og n�dvendige hjelpemidler i forbindelse med navigasjonen.


3.2. B�ttyper

Kandidaten skal kjenne til:

3.2.1. at forskjellige b�ttyper kan ha forskjellig bruksomr�de.

3.2.2. betydningen av riktig antall personer om bord, og at disse ikke overstiger det antall som CE merkingen tilsier.

3.2.3. betydningen av riktig trim, tilstrekkelig stabilitet og avpasset motorstyrke.

3.2.4. at alle b�ter som selges er CE merket med opplysninger om antall personer om bord, og hvilket fartsomr�de b�ten er beregnet for.


3.3. Vedlikehold og tilsyn

Kandidaten skal kjenne til:

3.3.1. betydningen av riktig vedlikehold av b�t, motor og utstyr.

3.3.2. betydningen av jevnlig tilsyn enten b�ten er p� land, fort�yd i brygga eller i bruk.


3.4. Man�vrering av b�t under forskjellige forhold

Kandidaten skal kjenne til:

3.4.1. alminnelig oppf�rsel i s�vel seil- som motorb�ter.

3.4.2. man�vrering til og fra brygge, b�tplass eller b�ye.

3.4.3. b�tbruk n�r b�tplasser, marinaer, havner, n�r badeplasser, ved friarealer og rekreasjonssteder, n�r omr�der der det drives med vannsport, herunder dykking, ro- og seiltrening, n�r omr�der som brukes av nyttetrafikk, av fiskere, osv.

3.4.4. b�tbruk i m�rke og under nedsatt sikt.

3.4.5. b�tbruk i hardt v�r, anvendelse av dregg og drivanker, plassering av personer i b�ten (trim), etc.

3.4.6. de forskjellige forhold som vil kunne oppst� ved sleping, for begge parter og n�dvendig lanternef�ring i situasjonen.

3.4.7. faren ved � man�vrere for n�r opp til st�rre skip under fart.


3.5. Fort�yninger

Kandidaten skal kjenne til:

3.5.1. betydningen av solid og riktig dimensjonering, avfj�ring og tilrigging av landfort�yninger og ankerfort�yninger i utsatt og i skjermet havn.


3.6. N�dsituasjoner

Kandidaten skal kjenne til:

3.6.1. bruk av signaler som skal brukes i n�dsituasjoner, med vekt p� de signaler som kan brukes i mindre b�ter.

3.6.2. forholdsregler i n�dsituasjoner, bl.a. i forbindelse med kantring.

3.6.3. alle f�lger av misbruk av n�dsignaler.

3.6.4. innholdet i Sj�fartsdirektoratets forskrifter om varsling av fare, om v�rmeldinger, om n�dhjelp, m.m. spesielt � 9.

3.6.5. innholdet i "Veiledning for etters�kning og redning til sj�s", spesielt punkt 2.4.2. g. og h. ; punkt 4 med fig. 4.2.


3.7. Livredning

3.7.1.
Kandidaten skal ha kjennskap til livredning fra en sm�b�t.

3.8. Brannfare

Kandidaten skal kunne redegj�re for:

3.8.1. brannfare i b�t og �rsaker til brann.

3.8.2. forholdsregler for � unng� brann.

3.8.3. hvordan brann best slokkes, og hvordan b�ten man�vreres i tilfelle at brann har oppst�tt.
4. NAVIGASJON

Kandidaten skal:

4.1. ha generell kjennskap til de forskjellige detaljer som er avmerket i kartet, som fyr, lykter, sektorer, sj�merker, dybdeangivelser, slaggrunnslinjer, symbol for b�er og grunner, etc.

4.2. kunne finne retninger ved hjelp av et kompass og kunne bruke sj�kart sammen med kompasset.

4.3. kunne bestemme deviasjonens st�rrelse p� forskjellige kurser ved � s tyre i overettlinjer.

4.4. ha god kjennskap til forholdsregler ved � styre p� utsiden av normal skipslei.

4.5. kunne bestemme egen posisjon ved krysspeiling eller etter heimingsmetoden.

4.6. kjenne betydningen av bestikkhold i kartet.5. ANSVARSFORHOLD OG LOVER ANG�ENDE SIKKERHET, MILJ� OG OMGIVELSER

Kandidaten skal ha kjennskap til:

5.1. de viktigste bestemmelser i lover og forskrifter som gjelder for fritidsb�ter.

5.2. straffemessige f�lger ved overtredelse av disse.

5.3. ansvarsforhold og forsikringsforhold.

 

 

 
MARITIME KURS
 
TIPS